:: ประชาสัมพันธ์ :: เนื่องด้วยทางโรงเรียนพินิจวิทยาจัดทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนผ่านระบบการเรียนของโรงเรียนเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 หากนักเรียนพบข้อผิดพลาดของระบบ แจ้งปัญหาผ่านระบบภายในเว็บไซต์ได้ทันที!!